.: Konferencja" POOMT 2012" :.


 

DATA I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 maja 2012 r. w zamku magnackim w Rokosowie koło Leszna w Wielkopolsce.

 


 

TEMATYKA KONFERENCJI

 • oddziaływanie promieniowania optycznego na organizmy żywe i materiały,
  miernictwo promieniowania optycznego,

 • skutki oddziaływania promieniowania optycznego na człowieka i środowisko,

 • technologie i zastosowanie promieniowania optycznego w medycynie, przemyśle, kosmetyce, biologii, zagadnieniach bezpieczeństwa militarnego,
  ochronie zdrowia i środowiska naturalnego,

 • aparatura pomiarowa oraz urządzenia wykorzystujące promieniowanie
  optyczne,

 • problematyka pomiarów kolorymetrycznych,

 • zagadnienia związane z psychofizycznymi aspektami barwy,

 • diagnostyka optoelektroniczna,

 • problematyka doświetlania upraw szklarniowych.


 

OPŁATY KONFERENCYJNE

- udział w konferencji 1080 zł + 23% VAT
- Autorzy referatów 950 zł + 23% VAT
- Stanowisko wystawowe 500 zł + 23% VAT

 


 

WAŻNE TERMINY

Zgłoszenie udziału w Konferencji

do 15 stycznia 2012

Dostarczenie organizatorom pełnego tekstu referatu

do 10 marca 2012

 


 

ORGANIZATORZY

Instytut Elektrotechniki
04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
http://
www.iel.waw.pl

Współorganizatorzy:
  Politechnika Białostocka 
  Wojskowa Akademia Techniczna
  Polski Komitet Oświetleniowy SEP
  Instytut Transportu Samochodowego
  Spectro Color 

 


 

KOMITETY

 

KOMITET HONOROWY

Doc. dr hab. Wiesław Wilczyński, prof IEl
  Instytut Elektrotechniki
Dr inż. Krzysztof Kopczyński 
  Instytut Optoelektroniki WAT

KOMITET NAUKOWY

PRZEWODNICZĄCY
Prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński
  Politechnika Białostocka

CZŁONKOWIE
Prof. dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz
  Instytut Optoelektroniki WAT
Dr inż. Marian Głuszko
  Instytut Elektrotechniki
Dr inż. Jan Grzonkowski
  Polski Komitet Oświetleniowy SEP
Dr hab. inż. Jan Marczak, prof. WAT
  Wojskowa Akademia Techniczna
Dr Stanisław Marzec
  Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas
  Instytut Transportu Sanochodowego
Mgr Jerzy Pietrzykowski
  Polski Komitet Oświetleniowy SEP
Prof. dr hab. inż. Maciej Rafałowski
  Instytut Elektrotechniki
Prof. dr hab. inż. Jan Sikora
  Instytut Elektrotechniki
Prof. dr hab. Jacek Sosnowski
  Instytut Elektrotechniki
Dr hab. Jan Szczygłowski, prof IEl
  Instytut Elektrotechniki
Dr inż. Tomasz Targosiński
  Instytut Transportu Sanochodowego
Prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan
  Politechnika Warszawska

KOMITET ORGANIZACYJNY

PRZEWODNICZĄCY - Dr Lucyna Hemka

SEKRETARZ - Małgorzata Wojciechowska

CZŁONKOWIE:

Mgr inż. Roman Braczkowski
Teresa Czerniewska
Mgr Justyna Fabisiak
Inż. Lech Piotrowski
Dr inż. Wojciech Skrzeczanowski
Inż. Witold Żmudziński

 


PROGRAM KONFERENCJI

Komunikat + program konferencji (pdf)


SPRAWOZDANIE

W dniach 23-25 maja 2012 r. w Ośrodku Integracji Europejskiej na Zamku w Rokosowie odbyła się V Konferencja Promieniowanie Optyczne oddziaływanie, metrologia, technologie.

Organizatorami spotkania przedstawicieli świata naukowego na co dzień zajmujących się zagadnieniami promieniowania optycznego, fotometrii i kolorymetrii byli: Instytut Elektrotechniki, Politechnika Białostocka, Wojskowa Akademia Techniczna, Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Instytut Transportu Samochodowego oraz firma Spectrocolor.

Konferencja swoim honorowym patronatem została objęta przez: Dyrektora Instytutu Elektrotechniki prof. dr hab. Wiesława Wilczyńskiego oraz dr inż. Krzysztofa Kopczyńskiego z Instytutu Optoelektroniki WAT. Komitetowi naukowemu konferencji przewodniczył prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński z Politechniki Białostockiej, a organizacyjnemu dr Lucyna Hemka z Instytutu Elektrotechniki.

W konferencji uczestniczyło 78 osób. Program konferencji obejmował 48 referatów wygłoszonych na 9 sesjach plenarnych oraz 12 prezentacji na sesji plakatowej. Wszystkie referaty zostały zrecenzowane i opublikowane w Pracach Instytutu Elektrotechniki nr 255’12 i nr 256’12.

Tematyka konferencji była szeroka i obejmowała między innymi takie zagadnienia jak:
- oddziaływanie promieniowania optycznego na organizmy żywe i materiały;
- miernictwo promieniowania optycznego;
- skutki oddziaływania promieniowania optycznego na człowieka i środowisko;
- technologie i zastosowanie promieniowania optycznego w medycynie, przemyśle, kosmetyce, biologii, zagadnieniach bezpieczeństwa militarnego, ochronie zdrowia i środowiska naturalnego;
- aparatura pomiarowa oraz urządzenia wykorzystujące  promieniowanie optyczne;
- problematyka pomiarów kolorymetrycznych;
- diagnostyka optoelektroniczna;
- zastosowania promieniowania laserowego
- problematyka doświetlania upraw szklarniowych.

Na uwagę zasługuje fakt uczestnictwa w konferencji kilkunastu przedstawicieli instytutów badawczych, uczelni oraz firmy PXM zajmujących się między innymi zagadnieniami wspomagania wzrostu i rozwoju roślin przy wykorzystaniu sztucznych źródeł światła w tym diod elektroluminescencyjnych. Jedna z sesji plenarnych, na której wygłoszono 5 referatów oraz 3 plakaty poświęcona była wyłącznie tej tematyce.

W ramach konferencji zorganizowano sesję fotometryczną poświęconą takim zagadnieniom jak:
-  wzorcowanie kolorymetrów i połyskomierzy;
- zalecenia norm międzynarodowych dotyczacych pomiarów parametrów fotometrycznych  materiałów fluorescencyjnych;
- ocena przydatności farby przewidzianej do pomalowania kuli Ulbrichta;
- analiza porównawcza parametrów fotometrycznych i elektrycznych bezkierunkowych źródeł światła.

Konferencja w zgodnej opinii uczestników była bardzo udana. Przyczyniła się ona bez wątpienia do poszerzenia wiedzy jej uczestników, ale także sprzyjała wymianie doświadczeń, nawiązaniu nowych i ugruntowaniu starych kontaktów przedstawicieli uczelni oraz instytutów badawczych. Szeroki zakres tematyki referatów przyczynił się do bliższego poznania obszarów wykorzystania problematyki promieniowania optycznego i niewątpliwie może zaowocować zwiększeniem liczby interdyscyplinarnych prac naukowo-badawczych przydatnych dla dalszego rozwoju nauki i gospodarki.