.: System potwierdzania Kwalifikacji Zawodowej Osób :.


System_PKOsw.pdf

Polski Komitet Oświetleniowy (PKOśw.) troszcząc się o racjonalne, uzasadnione najnowszą wiedzą działania zawodowe, produkcję wyrobów i usług z zakresu techniki świetlnej, bazując na rozwiniętym systemie kształcenia polskich uczelni technicznych prowadzących specjalizację techniki świetlnej i zorganizowanym środowisku zawodowym, tworzy System Potwierdzania Kwalifikacji Zawodowej Osób oraz Jakości Wyrobów i Usług.

Wyodrębnionymi elementami składowymi systemu są:

1. Świadectwo Kwalifikacji Specjalisty (SKS) i Ekspetrta (SKE) Polskiego Komitetu Oświetleniowego w zakresie wyszczególnionych dalej sfer działalności oświetleniowej
2. Potwierdzenie Jakości Wyrobu przez PKOśw. (PJW) z zakresu techniki świetlnej
3. Potwierdzenie Jakości Usługi przez PKOśw. (PJU) w zakresie techniki świetlnej


1. Zasady ubiegania się oswiadectwo kwalifikacji
specjalisty i eksperta PKOśw.:


1.1. O uzyskanie Świadectwa Kwlifikacji Specjalisty (SKS) Polskiego Komitetu Oświetleniowego może się ubiegać każda osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie zakończone maturą i która spełnia jeden z podanych poniżej warunków

 • odbyła zawodowy kurs specjalistyczny organizowany lub uznany przez Polski Komitet, wykonuje nieprzerwanie przez 3 lata zawód bezpośrednio związany z techniką świetlną, może wykazać się udokumentowanym dorobkiem zawodowym w zakresie jednej lub kilku wyodrębnionych sfer działalności zawodowej w technice świetlnej,

 • posiada uznaną przez Polski Komitet Oświetleniowy wysoką pozycję zawodową bezpośrednio związaną z jedną ze sfer działalności zawodowej z zakresu techniki świetlnej.

1.2. Uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Eksperta (SKE) Polskiego Komitetu Oświetleniowego może się ubiegać każdą osoba posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie techniczne lub inne odpowiadające profilem technice świetlnej, na poziomie co najmniej inżynierskim, która spełnia jeden z podanych poniżej warunków:

 • jest absolwentem specjalności technika świetlna, wykonuje nieprzerwanie przez 3 lata zawód bezpośrednio związany z technika świetlną,

 • jest absolwentem studium podyplomowego w zakresie techniki świetlnej lub absolwentem specjalistycznego kursu zawodowego, uznanego przez PKOśw i co najmniej przez 3 lata nieprzerwanie wykonuje zawód bezpośrednio związany z techniką świetlną.

 • posiada stopień naukowy dr inż. lub dra z zakresu techniki świetlnej lub dyscypliny bezpośrednio związanej z techniką świetlną,

 • posiada uznaną przez Polski Komitet Oświetleniowy wysoką pozycję zawodową bezpośrednio związaną z jedną ze sfer działalności zawodowej z zakresu techniki świetlnej.


1.3. Wyodrębnione sfery działalności zawodowej w technice świetlnej (specjalności) wyszczególnione są na końcu niniejszych zasad

1.4. Zaświadczenie kwalifikacyjne SKS lub SKE może dotyczyć1.5. jednej lub kilku wyodrębnionych sfer działalności zawodowej w technice świetlnej

1.6. Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego SKS i SKE jest płatne. Koszt postępowania prowadzącego do wydania zaświadczenia UE wynosi 400 zł a dla członków Polskiego Komitetu Oświetleniowego 200zł..

1.7.8 W celu umożliwiania uzyskiwania zaświadczenia przez osoby nie spełniające wyjściowych ww. warunków, PKOśw. organizować będzie systematycznie odpowiednie kursy i a uczelnie kształcące w kierunki techniki świetlnej, studia podyplomowe.

1.9. Zaświadczenie SKS i SKE wydaje się na okres 3 lat a jego ważność przedłuża się na następne 3 lata na podstawie uproszczonego postępowania

1.10. Przebieg wydawania zaświadczeń kwalifikacyjnych SKS i SKE realizuje Komisja Weryfikacyjna PKOśw powołana przez PKOśw. na okres trwania kadencji władz.

1.11. Zaświadczenia UE wydawane będą na wniosek zainteresowanej osoby przez PKOśw, w wyniku rekomendacji Komisji Weryfikacyjnej i jej Zespołu odpowiedniego do zakresu uprawnień.

1.12. Skład komisji Weryfikacyjnej tworzą Zespoły po 3 osoby z każdej wyodrębnionej zawodowej sfery działalności oświetleniowej:


ZESPÓŁ ds PROJEKTOWANIA OŚWIETLENIA

 

 • prof. dr hab. Wojciech Żagan - Politechnika Warszawska

 • dr inż. Małgorzata Górczewska - Politechnika Poznańska

ZESPÓŁ ds METROLOGII PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO - FOTOMETRII, RADIOMETRII, SPEKTRORADIOMETRII, KOLORYMETRII

 • prof. dr hab. Wojciech Żagan - Politechnika Warszawska

 • dr hab. inż. Irena Fryc - Politechnika Białostocka

 • mgr Jerzy Pietrzykowski - Główny Urząd Miar


ZESPÓŁ ds FOTOBIOLOGII I FOTOCHEMII

 • dr inż. Jan Grzonkowski - Politechnika Warszawska

 • dr Stanisław Marzec - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

 • dr hab. inż. Antonii Różowicz - Politechnika Świętokrzyska

ZESPÓŁ ds SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

 

 • dr inż. Jan Grzonkowski - Politechnika Warszawska

 • dr inż. Krzysztof Zaremba - Politechnika Białostocka

1.13. Wnioski o wydanie świadectwa kwalifikacji i eksperta PKOśw (w przygotowaniu) można składać od 1.12.2004. Przewidywany czas rozstrzygniecia 30 dni.

1.14. Od decyzji Komisji Weryfikacyjnej PKOśw. przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Prezydium PKOśw. w terminie 1 miesiąca od daty wydania decyzji przez Komisję Weryfikacyjną. Decyzja Prezydium PKOśw. jest ostateczna.

1.15. Uzyskanie przez osobę zaświadczenia SKS i SKE upoważnia do umieszczenia na wizytówce, pod nazwiskiem, sformułowania: Specjalista Polskiego Komitetu Oświetleniowego lub Ekspert Polskiego Komitetu Oświetleniowego. Również podpisywane przez tą osobę prace i dokumenty z zakresu uprawianej działalności zawodowej w obszarze techniki świetlnej mogą być opatrzone obok nazwiska i podpisu takim sformułowaniem.


Wniosek o uzyskanie świadectwa kwalifikacji i eksperta PKOśw.

O świadectwo Specjalisty lub Eksperta mogą ubiegać się osoby spełniające warunki podane w p. 1.1 lub 1.2 Zasad zawartych na stronie ww Komitetu. Zainteresowany we wniosku zredagowanym osobiście powinien podać:

 • informację o świadectwo w jakiej dziedzinie (jakich dziedzinach) ubiega się (dziedziny określone są w p. 1.12 Zasad)

 • złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków przedstawionych w Zasadach (rozdział 1)

 • przedstawić kserokopię dokumentów uwiarygadniając złożone oświadczenia

 • przedstawić zestawienie osiągnięć zawodowych za ostatnie 3 lata � np. zestawienie wykonanych: projektów, ekspertyz, opracowań lub badań (pomiarów)

 • przedstawić przykładowe opracowania - wykazujące znajomość nowoczesnej techniki świetlnej (szczególnie wiedzy w dziedzinie, w której ubiega się o świadectwo, np. w dziedzinie projektowania: norm i przepisów europejskich, nowoczesnych metod projektowania, znajomość techniki luminancyjnej, umiejętność oszacowania rachunkowego groźby olśnienia, itp.)

 •  dowód bezzwrotnej wpłaty 400 zł (200 zł dla cz onk?w PKOśw - przy czym prawo do 50% zniżki Decyzją Prezydium PKOśw z dn. 4.04.2005 r. zachowują członkowie PKOśw z co najmniej 3-letnim stażem) na konto Fundacji


Wniosek powinien być przesłany na następujący adres:
Dr hab. inż. Piotr Pracki
Politechnika Warszawska
Gmach Elektrotechniki pok. 515,

ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa
tel./fax.  +48 /22/ 234 75 05 
(Piotr Pracki)Uwaga.
Właściwy Zespół Komisji Weryfikacyjnej PKOśw może poprosić o dodatkowe wyjaśnienie przed wydaniem zaświadczenia. Nie przewiduje się egzaminu - co najwyżej ewentualną rozmowę z właściwym Zespołem Komisji.

Lista osób, które otrzymały tytuł Eksperta PKOśw w zakresie projektowania oświetlenia:
1. inż. Jacek Piotrowski
2. mgr inż. Krzysztof Warzyński
3. mgr inż. Bogdan Skorupka
4. inż Stanisław Pieniążek


III. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O POTWIERDZENIE JAKOŚCI USŁUGI

3.1 Polski Komitet Oświetleniowy chcąc umożliwić uwiarygodnienie merytoryczne osobom, firmom lub zespołom projektowym wysoką jakość i zgodność z najnowszą wiedzą usług (projektowych, pomiarowych, ekspertyz, opracowań, itp.) wprowadza tryb postępowania prowadzący do Potwierdzenia Jakości Usługi (PJU).

3.2 Aby uzyskać PJU osoba fizyczna, firma lub zespół projektowy składa do PKOśw. odpowiedni wniosek.

3.3 Komisja Weryfikacyjna PKOśw. powołuje eksperta z właściwego â?? dla tematyki usługi â?? Zespołu Weryfikacyjnego (pkt 1.12), który na jej zlecenie, odpłatnie dokonuje merytorycznego sprawdzenia projektu, pomiarów lub innej usługi i wydaje o tym opinię?.

3.4 Komisja Weryfikacyjna PKOśw., po zapoznaniu się z opinią Eksperta wydaje odpowiednią decyzję o PJU lub braku podstaw do jej wydania.

3.5 Od decyzji Komisji Weryfikacyjnej PKOśw. przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Prezydium PKOśw. w terminie 1 miesiąca od daty jej wydania. Decyzja Prezydium PKOśw. jest ostateczna.

3.6 Postępowanie związane z PJU jest płatne. Koszt wydania PJU uzależniony jest od wielkości projektu, złożoności badań i wynosi 500 zł dla prostych projektów obejmujących 1 urządzenie oświetleniowe. Dla dużych projektów, obejmujących wiele urządzeń oświetleniowych ustalenie kosztów PJU następuje na drodze negocjacji pomiędzy wnioskodawcą a PKOśw.

3.7 Wydanie PJU ma postać pisemnego zaświadczenia i zezwolenia na umieszczenie w dokumentacji projektowej decyzji PKOśw. w postaci zdania: */Jakość projektu/pomiarów/opinii/itp. zweryfikowana przez PKOśw./*