.: CIE :.


 

Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa CIE jest pozarządową - samo finansującą się organizacją międzynarodowej współpracy i wymiany informacji we wszystkich sprawach związanych ze światłem i oświetleniem. Jej członkami są Komitety Narodowe CIE (w tym Polski Komitet Oświetleniowy SEP) z 40 krajów i ponad piętnastu członków indywidualnych z krajów lub regionów, w których nie ma dotychczas Komitetów Narodowych.

Podstawowe cele CIE:

 • Stworzenie forum dyskusji międzynarodowej w sprawach dotyczących nauki, techniki i praktyki z zakresu światła i oświetlenia oraz wymiana informacji w tym zakresie.

 • Stworzenie podstawowych wzorców i procedur pomiarów wielkości świetlnych w zakresie światła i oświetlenia.

 • Stworzenie wzorców do stosowania przy określaniu zasad i procedur w międzynarodowych i krajowych normach z zakresu światła i oświetlenia.

 • Przygotowywanie i wydawanie norm, zaleceń, raportów i innych publikacji związanych z nauką, techniką i praktyką w zakresie światła i oświetlenia.

 • Utrzymywanie kontaktów i współpracy technicznej z innymi organizacjami międzynarodowymi związanymi z problemami odnoszącymi się do nauki, techniki, normalizacji i praktyki w zakresie światła i oświetlenia.

 • Prace merytoryczne CIE prowadzi w siedmiu Wydziałach i ponad 150 Komitetach Technicznych. W skład Wydziałów - jednostek powoływanych na czteroletni okres między kolejnymi Kongresami CIE - wchodzą przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich CIE - po jednym ekspercie z każdego kraju.

 

Dyrektorzy Wydziałów:

 • Wydział 1 Widzenie i barwa - Ronnier Luo (GB)

 • Wydział 2 Fotometria i pomiary promieniowania optycznego - Peter Blattner (CH)

 • Wydział 3 Oświetlenie wnętrz - Jennifer Veitch (CA)

 • Wydział 4 Oświetlenie w transporcie - Ad de Visser (NL)

 • Wydział 5 Oświetlenie zewnętrzne - Peter Schwarcz (HU)

 • Wydział 6 Fotobiologia - John O'Hagan (GB)

 • Wydział 8 Technologia obrazu - Jan Morovic (GB)Wydziały analizują zgłoszone propozycje tematów prac, wnioskują o powołanie Komitetów Technicznych, ich przewodniczących i składów. W skład Komitetu wchodzą wszyscy zgłaszający się do pracy eksperci - w dowolnej liczbie bez klucza narodowościowego. Władze CIE powołują proponowane komitety nadając im oznaczenie wskazujące na przynależności do wydziału i kolejności w jego strukturze (np.TC4-25). Po zakończeniu prac przewodniczący komitetu przedstawia raport z wyników badań na forum właściwego wydziału, który następnie ocenia wartość przedłożonego opracowania. Opracowania o najwyższym poziomie merytorycznym wydawane są następnie jako oficjalny dokument - Publikacja CIE. Są to dokumenty nieobligatoryjne jak np. normy ISO - zawierają jednak wskazówki dobrego postępowania poparte autorytetem CIE.

Władze CIE:

 • Zbierające się przynajmniej raz na cztery lata Zgromadzenie Ogólne CIE (General Assembly) złożone z przedstawicieli wszystkich Komitetów Narodowych CIE - po jednej osobie z każdego komitetu.

 • Zarząd CIE (Board of Administration) - wybierany przez Zgromadzenie Ogólne na czteroletnie kadencje.


Skład Zarządu CIE (kadencja 2011-2014):

Prezydent: Ann Webb (GB)
Vice-Prezydent, Prezydent-Elekt:
Yoshihiro Ohno (US)
Vice-Prezydent ds. Publikacji: Franz Hengstberger (RPA)
Vice-Prezydent ds. Norm: Ad de Visser (NL)
Vice-Prezydent:
S. Venkataramani (IN)
Vice-Prezydent: Marc Fontoynont (FR)
Sekretarz: Yoshiki Nakamura (JP)
Skarbnik: Lorne A. Whitehead (CA)

Siedziba CIE znajduje się w Wiedniu, gdzie znajduje się Biuro Centralne CIE:

Sekretarz Generalny: Martina Paul

Dyrektor Techniczny: Peter Zwick

Dyrektor: Leo Trausnith

Dyrektor IT: Lena DoppelCIE Central Bureau
Kegelgasse 27, A-1030 Wien, Austria
Tel: +43 1 714 31 870,
Fax: +43 1 713 08 38 18
Email: ciecb@ping.at


Wszelkie informacje na temat funkcjonowania i działalności CIE, wychodzących publikacji, zbliżających się konferencji i spotkań oraz wiele innych ciekawych wiadomości znajdą Państwo na oficjalnej witrynie organizacji: www.cie.co.at, jak również na naszej stronie w działach Aktualności>>Konferencje oraz Publikacje>>CIE.