.: Reugulamin :.


Do pobrania: regulamin, deklaracja

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Polski Komitet Oświetleniowy SEP, zwany dalej PKOśw., jest naukowo-techniczną jednostką organizacyjną Stowarzyszenia powołaną przez Walne Zgromadzenie SEP.

1.2 Celem Komitetu jest:

 • propagowanie rozwoju szeroko pojętej techniki świetlnej i dziedzin pokrewnych;

 • inicjowanie i popieranie działalności naukowo-badawczej we wszystkich specjalnościach związanych z wytwarzaniem, zastosowaniem i ekonomiką wykorzystania promieniowania optycznego;

 • doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się zawodowo problematyką techniki świetlnej;

 • integracja środowiska oświetleniowców.

 • PKOśw. prowadzi swoją działalność na podstawie statutu SEP i niniejszego Regulaminu.  Prace PKOśw. są finansowane zgodnie z preliminarzem stanowiącym część budżetu Zarządu Głównego SEP.

 • Siedzibą PKOśw. jest miasto Warszawa.

 • PKOśw. jako przedstawiciel SEP w Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (Commission Internationale de l'Eclaraige - CIE) reprezentuje w niej stronę polską i zgodnie z regulaminem CIE w kontaktach międzynarodowych używa równorzędnie nazw: CIE POLAND lub Polish Committee on Illumination.

 • PKOśw. może posiadać swój własny znak organizacyjny, który ustanawia walne zebranie członków PKOśw.

 

2. Zadania Polskiego Komitetu Oświetleniowego.

2.1 Zakres działania PKOśw. obejmuje zagadnienia:

 • fizjologii widzenia, barwy i widzenia barwnego;

 • pomiarów fizycznych światła i promieniowania optycznego;

 • projektowania oświetlenia wnętrz i środowiska świetlnego we wnętrzach;

 • oświetlenia i sygnalizacji w transporcie;
  oświetlenia terenów zewnętrznych;

 • fotobiologii i fotochemii;

 • ogólnych aspektów oświetleniowych - źródeł promieniowania, sprzętu oświetleniowego, ekonomii i ekologii oświetlenia i produktów oświetleniowych, terminologii, nauczania itp.;
  technologii obrazu.2.2 Działalność PKOśw. polega na:

 • opiniowaniu projektów norm i przepisów prawnych w porozumieniu z Centralną Komisją Przepisów Elektrycznych;

 • opracowywaniu z inicjatywy własnej lub na zlecenie organów rządowych, samorządowych, organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz ZG SEP analiz, ocen i opinii dotyczących zakresu działania PKOśw.;

 • organizowanie w wymiany myśli technicznej w ramach działających komisji problemowych oraz poprzez publikacje artykułów w czasopismach, w tym wydawanych przez SEP, i udziale w redagowaniu tych czasopism;

 • organizowanie krajowych konferencji, sympozjów i seminariów związanych z oświetleniem i promieniowaniem optycznym;

 • poradnictwie i opiniowaniu rozwiązań urządzeń oświetleniowych;

 • organizowanie kursów i szkoleń służących aktualizacji wiedzy z dziedziny techniki świetlnej;

 • współdziałanie przy organizacji wystaw i targów sprzętu oświetleniowego i oprogramowania projektowego oraz aparatury pomiarowej propagujących nowoczesne rozwiązania techniczne;

 • współdziałanie z innymi organizacjami o podobnych celach, oraz odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi SEP;

 • propagowanie dorobku technicznego polskiej techniki świetlnej na forum CIE oraz rozpowszechnianie wyników prac CIE na terenie Polski;

 • realizacji zadań wynikających z statutu SEP oraz członkostwa w CIE.

 2.3 PKOśw. ma prawo wykonywania prac na podstawie umów zawieranych za pośrednictwem Sekretarza Generalnego SEP z poszczególnymi instytucjami i przez nie finansowanych.

3. Członkowie

3.1 Polski Komitet Oświetleniowy tworzą osoby fizyczne i prawne jako członkowie:

 • zwyczajni

 • honorowi

 • wspierający

3.2 Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, w tym członkowie SEP oraz specjaliści nie będący członkami SEP, zainteresowane dziedziną techniki świetlnej po złożeniu deklaracji członkowskiej i przyjęciu na członka przez Prezydium PKOśw.

3.3 Członek zwyczajny, którego obowiązkiem jest czynny udział w pracach PKOśw. i realizacji uchwał władz oraz przestrzeganie Regulaminu, ma prawo do:

 • czynnego i biernego udziału w wyborach władz PKOśw.

 • udziału w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez PKOśw.

 • korzystania z publikacji i materiałów będących w posiadaniu PKOśw.

 • zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących wszystkich aspektów działalności PKOśw.

 • uczestnictwa w szkoleniach i kursach organizowanych przez PKOśw. na preferencyjnych zasadach.


3.4 Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju techniki świetlnej i PKOśw. Godność członka honorowego, w tym honorowego Przewodniczącego nadaje walne zebranie PKOśw.
Pozostałe zasady dotyczące godności członka honorowego określa Statut SEP.

3.5 Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana wynikami działalności PKOśw. i wspierająca go materialnie. Członek wspierający może być reprezentowany w PKOśw. przez upoważnionego przedstawiciela.

3.6 Członka wspierającego PKOśw., na jego pisemny wniosek zaopiniowany przez prezydium PKOśw., przyjmuje ZG SEP. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w walnych zebraniach PKOśw. oraz być zapraszany na posiedzenia Prezydium z głosem doradczym.

3.7 Członkostwo PKOśw. wygasa:

 • przez złożenie pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z PKOśw.

 • skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Prezydium.

 • Od uchwały Prezydium członkowi przysługuje prawo odwołania się do plenarnego zebrania PKOśw.4. Władze Polskiego Komitetu Oświetleniowego i ich kompetencje.

4.1 Władzami PKOśw. są:

 • walne zebranie członków

 • Prezydium PKOśw.

Kadencja Przewodniczącego i Prezydium PKOśw. trwa 4 lata - zgodnie z kadencją władz SEP.


4.2 Władzą najwyższą jest walne zebranie członków, które jest zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym, nie rzadziej niż raz w roku. O walnym zebraniu Przewodniczący PKOśw. powiadamia Sekretarza Generalnego SEP i opiekuna z ramienia ZG SEP.

4.3 Do kompetencji walnego zebrania należy:

 • uchwalania kierunków działalności merytorycznej i podejmowanie decyzji organizacyjnych;
  określanie liczby członków prezydium;

 • wybór Przewodniczącego PKOśw. i członków Prezydium;

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań prezydium z działalności PKOśw. oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Prezydium PKOśw.;

 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium w sprawie członkostwa w PKOśw.

 • nadawanie godności honorowych członków PKOśw, w tym honorowego Przewodniczącego, którego funkcja jest sprawowana dożywotnio.


4.4 Organem wykonawczym PKOśw. jest jego Prezydium, kierowane przez Przewodniczącego PKOśw. Do prowadzenia określonej tematyki lub rozwiązywania określonych spraw Prezydium może powoływać stałe lub okresowe komisje problemowe lub zespoły robocze.

4.5 Do kompetencji Prezydium należy:

 • przygotowywanie i realizacja planów pracy wynikających z uchwalonych przez walne zebranie kierunków działania w ramach posiadanego budżetu;

 • przygotowywanie preliminarza rzeczowo-finansowego dla ZG SEP w ustalonych przez Biuro SEP terminie i nadzorowanie wykorzystania przyznanych środków;

 • powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz przyjmowanie sprawozdań z ich działalności;

 • wybory wiceprzewodniczących PKOśw., sekretarza i skarbnika, mianowanie przewodniczących komisji problemowych i zespołów roboczych;

 • podejmowanie decyzji dotyczących spraw członkowskich;

 • przygotowywanie konferencji, kursów, szkoleń, zebrań i innych imprez;

 • przygotowywanie wniosków do decyzji walnego zebrania członków, sprawozdań i informacji z działalności dla władz PKOśw. i SEP;

 • proponowanie członków PKOśw. do organów statutowych CIE i wyznaczanie przedstawicieli PKOśw. do komitetów i grup roboczych CIE;

 • ustalanie składu delegacji PKOśw. na krajowe i międzynarodowe spotkania specjalistów, w których udział finansowany jest ze środków PKOśw.

 • podejmowanie współpracy z innymi instytucjami, których działalność wiąże się ze statutowymi celami PKOśw


4.6 PKOśw. reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący Komitetu lub jego zastępcy, sekretarz albo skarbnik, każdy w swoim zakresie działania. Zakres zadań i uprawnień wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika określa Prezydium na posiedzeniu konstytuującym skład Prezydium.

4.7 PKOśw. i jego oficjalne organy mają prawo prowadzenia korespondencji krajowej i zagranicznej.

5. Walne zebranie członków i Prezydium PKOśw.

5.1 Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się raz na cztery lata i jest poświęcone ocenie pracy Prezydium PKOśw. za minioną kadencję, wytyczeniu kierunków działania i wyborom nowych władz.

5.2 Zwyczajne walne zebrania członków odbywają się przynajmniej raz w roku i są poświęcone ocenie stanu realizacji wyznaczonych kierunków działania i ocenie pracy Prezydium oraz ewentualnej aktualizacji programu działania PKOśw.

5.3 Walne zebranie członków jest zwoływane przez Prezydium. O terminie i porządku obrad członkowie są zawiadamiani pisemnie nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.

5.4 Obradami walnego zebrania kieruje przewodniczący PKOśw., za wyjątkiem zebrania sprawozdawczo-wyborczego. W tym przypadku przewodniczącego zebrania i niezbędne komisje wybierają uczestnicy walnego zebrania.

5.5 Uchwały walnego zebrania podejmowane są większością głosów przy obecności połowy członków PKOśw. (w pierwszym terminie) lub bez względu na liczbę obecnych (w drugim terminie).

5.6 Walne zebranie członków może być zwołane również z inicjatywy ZG SEP, Głównej Komisji Rewizyjnej SEP oraz na pisemny wniosek 1/5 ogólnej liczby członków PKOśw. Każdy wniosek musi zawierać cele nadzwyczajnego zebrania.

5.7 Walne zebranie zwołuje Prezydium w terminie nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty wpłynięcia wniosku o jego zwołanie. Walne zebranie członków obraduje wyłącznie nad sprawami objętymi porządkiem obrad, który został określony w zawiadomieniu o zwołaniu zebrania.

5.8 Zebrania Prezydium PKOśw. zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. O terminie i miejscu zebrania członkowie Prezydium są powiadamiani co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. W zebraniu Prezydium może zawsze uczestniczyć honorowy Przewodniczący PKOśw., który jest powiadamiany o terminie zebrania. Przewodniczący PKOśw. może zaprosić na spotkanie osoby spoza Prezydium, jeśli uzna to za zasadne.

5.9. Zebrania Prezydium prowadzi Przewodniczący lub jego zastępca wg przedstawionego porządku obrad i są one protokołowane.

5.10 Uchwały Prezydium zapadają większością głosów bez względu na liczbę obecnych, jeśli zebranie Prezydium zostało zwołane w trybie regulaminowym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego zebrania. Honorowy przewodniczący PKOśw. posiada także prawo głosu.

5.11 Prezydium prowadzi stałą (ciągłą) listę obecności jego członków na zebraniach.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Obsługę biurowo-administracyjną i finansową Polskiego Komitetu Oświetleniowego i jego Prezydium prowadzi Biuro SEP.

6.2 PKOśw. Przedkłada ZG SEP sprawozdania za okres trwania kadencji oraz coroczne informacje o działalności w ustalonych terminach.

6.3. Regulamin został uchwalony przez walne zebranie członków PKOśw. w dniu 12 marca 2001r. i podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny SEP