.: Uczelnie :.


 

Nauczanie techniki świetlej odbywa się w naszym kraju na wydziałach elektrycznych wybranych politechnik i wyższych szkół technicznych. W programie nauczania tych uczelni występują takie przedmioty jak: podstawy techniki świetlnej, technika oświetlania oraz miernictwo wielkości świetlnych. Forma zajęć jest bardzo zróżnicowana: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia laboratoryjne, projektowanie oraz seminarium.

 

 

 Politechnika Warszawska


Zakład Techniki Świetlnej, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Piotr Pracki, profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, wchodzi w skład Instytutu Elektroenergetyki. W zakładzie tym, oprócz przedmiotów podstawowych z techniki świetlnej, szczególny nacisk jest położony na technikę oświetlania - podstawową działalność oświetleniowca. Omawiane są także: fizjologia widzenia, fotometria, kolorymetria, budowa opraw oświetleniowych i inne. Zakład prowadzi studia podyplomowe.

W Zakładzie Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych, który wchodzi w skład Instytutu Maszyn Elektrycznych jest prowadzone nauczanie z zakresu techniki świetlnej związane z techniką motoryzacyjną. Kierownikiem Zakładu jest dr hab. inż. Janusz Mazur, profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej.
 

 

 Politechnika Poznańska


Kierownikiem Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii jest dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz,  Politechniki Poznańskiej W zakładzie tym, wchodzącym w skład Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej, nauczane są przedmioty podstawowe techniki świetlnej oraz specjalizacyjne. Są to: podstawy techniki świetlnej, technika oświetlania, sprzęt oświetleniowy, wybrane zagadnienia techniki świetlnej i fotometria. W czasie studiów studenci otrzymują wiadomości z fizjologii widzenia, ze spektrofotometrii, z kolorymetrii, budowy urządzeń oświetleniowych oraz zastosowania promieniowania nadfioletowego i podczerwonego. W Zakładzie Techniki świetlnej prowadzone są badania naukowe dotyczące problemów fizjologii widzenia, urządzeń oświetlenia wnętrz, oświetlenia zewnętrznego, iluminacyjnego itp.

 

 

 

 Politechnika Łódzka


Nauczanie techniki świetlnej prowadza pracownicy Zakładu Sieci Elektroenergetycznych, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Irena Wasiak, profesor nadzwyczajny Politechniki Łódzkiej. Zakład wchodzi w skład Instytutu Elektroenergetyki. Prowadzone są następujące przedmioty: podstawy techniki świetlnej wraz z fizjologią widzenia, miernictwo techniki świetlnej z kolorymetrią, występuje także duży blok przedmiotów związanych z techniką oświetlania i problemami badania sprzętu oświetleniowego, systemu jakości itp. Studia prowadzone są w systemie dziennym i zaocznym.
 

 

 

 Politechnika Białostocka


Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej technika świetlna jest nauczana na specjalności Elektroenegetyka i Technika Świetlna. Zajęcia specjalizacyjne prowadzone są głównie przez pracowników Katedry Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej, której kierownikiem jest dr hab. inż. Maciej Zajkowski, profesor zwyczajny Politechniki Białostockiej. W wykazie przedmiotów nauczanych można znaleźć: podstawy techniki świetlnej wraz z fizjologia widzenia i kolorymetrią, technikę i inżynierię oświetlania, miernictwo promieniowania optycznego i sprzęt oświetleniowy, inteligentne instalacje oświetleniowe. Ponadto występują inne przedmioty jak: energetyka słoneczna, konstrukcja przyrządów i urządzeń oświetleniowych, optycznych i optoelektronicznych, technologia wytwarzania przyrządów, materiałoznawstwo, światłowody i technologia ich wytwarzania, optoelektronika, fotonika, szerokopasmowe sieci światłowodowe i czujniki światłowodowe.
 

Inne uczelnie techniczne

W innych uczelniach technicznych na terenie kraju są prowadzone w ograniczonym zakresie zajęcia dydaktyczne zaliczane do techniki świetlnej. Wymienić tu można: Politechnikę Świętokrzyską, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Zielonogórski, i inne.

Akademie Sztuk Pięknych

Poza uczelniami technicznymi o oświetleniu mówi się również w Akademiach Sztuk Pięknych. W Warszawie prowadzony jest wykład "Fizyka światła i barwy" na Wydziale Architektury Wnętrz oraz w Katedrze Scenografii "Reżyseria światła" łącznie z ćwiczeniami. W Krakowie w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury Wnętrz prowadzony jest przedmiot pt. "Techniki oświetleniowe".